ISO

ISO

Alle geleverde producten voor de glasindustrie zijn gecertificeerd.
Vanwege de kwaliteit zijn de producten van De Glasbok B.V. gekend als kwaliteitsproducten

  • De voordelen van ISO 9001:

Een belangrijk voordeel van een ISO 9001 certificering is de concurrentievoorsprong.
Voor een ISO 9001 certificering wordt veelal gekozen om de noodzakelijke groei van het marktaandeel te realiseren dan wel te vergroten.

Bij bedrijven die een ISO certificaat hebben verworven neemt de verkoop veelal aanzienlijk toe en stijgt het bedrijfsresultaat en de export aanzienlijk.

  • De ISO 9001 norm:

De ISO 9001 norm is een verzameling voorschriften die een handleiding vormen om de processen binnen het bedrijf te beschrijven.
De processen van een bedrijf moeten leidend zijn voor de structuur en de vastlegging van het kwaliteitssysteem.
Een proces dat er voor zorgt dat een overeenkomst met een klant met betrekking tot een product of dienst, uiteindelijk resulteert in de levering van dat product. Die levering moet overeenstemmen met de overeengekomen eisen, specificaties en de verwachtingen van de klant.

Uitgangspunten ISO 9001 norm:

  • Bestaande bedrijfsprocessen beschrijven;
  • Alle procedures eenvoudig, begrijpelijk en schriftelijk vastleggen;
  • Onnodige kosten vermijden.

De basis:

  • Zeg wat je doet;
  • Doe wat je zegt;
  • Bewijs dat je doet wat je zegt.

Praktijk:

ISO 9001 is een praktische toepassing voor het verbeteren van bedrijfsprocessen.
Een gezond bedrijf opereert al volgens procedures die overeenkomen met ISO 9001 anders had zij geen bestaansrecht.
ISO 9001 is een uitstekend managementinstrument, dat mogelijkheden tot verbeteringen biedt door een volledig inzicht te verschaffen in de bedrijfsprocessen.
ISO 9001 is een instrument bij uitstek om procesmatig kwaliteitsverbeteringen door te voeren.

Procesmatig benaderd:

De klant maakt deel uit van de markt en bepaalt de kwaliteit van een product. Deze gedachtegang staat geheel in lijn met de hedendaagse marktstrategie. Deze benadering vraagt om een constante interactie tussen klant en ondernemer en de eisen die aan een product kunnen worden gesteld. Communicatieprocessen dienen ervoor te zorgen dat klanttevredenheid wordt bewerkstelligd.

Iedere activiteit die input ontvangt en deze omvormt tot output, kan als een proces worden gezien. Om doelmatig te kunnen functioneren, moet een onderneming een groot aantal onderling samenhangende processen onderkennen en beheren. Output van het ene proces is veelal de input voor het volgende proces. Identificatie en beheer van processen die in een onderneming worden toegepast, en de interacties van dergelijke processen, wordt aangeduid als een “procesmatige benadering”.

Top